Co zrobić po otrzymaniu mieszkania w spadku?

Mieszkanie możemy odziedziczyć na mocy ustawy lub poprzez testament. W obu przypadkach musimy dopełnić pewnych formalności, aby stać się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości.

Jeśli zmarły przygotował wcześniej testament, to dziedziczenie majątku odbywa się zgodnie z jego wolą. W testamencie może być opisany szczegółowy podział majątku, a jeśli go nie ma, to osoby w nim skazane będą dziedziczyć w równych częściach. W ten sposób mieszkanie możemy otrzymać od osoby, z którą nie jesteśmy spokrewnieni i nie moglibyśmy go odziedziczyć zgodnie z obowiązującą ustawą. Warto przy tym pamiętać, że spadkobiercy pominięci w testamencie mają prawo do zachowku.

Jeśli testament nie został spisany, to dziedziczenie odbywa się na mocy ustawy. Osobami uprawnionymi do objęcia spadku są w pierwszej kolejności małżonek oraz dzieci zmarłego. Jeśli wskazane osoby zmarły wcześniej lub spadkobierca nie miał dzieci, to spadek przechodzi w kolejności na wnuki, rodziców, rodzeństwo oraz dziadków zmarłego. Spadkobiercą może zostać każdy, w tym także osoby niepełnoletnie, a nawet jeszcze nienarodzone, pod warunkiem że urodzą się żywe.

W przypadku braku testamentu i osób z rodzinnych mogących przejąć majątek po zmarłym przechodzi on na rzecz gminy, w której ostatnio zamieszkiwał spadkodawca lub na rzecz skarbu państwa.

Przyjęcie spadku

Przyjęcie spadku może zostać zrealizowane na dwa sposoby. Wszystko zależy od tego, czy spadkobiercy są zgodni co do jego podziału. Jeśli nie ma między nimi sporu, to notariusz przygotowuje akt poświadczenia dziedziczenia.

Jest to dokument stwierdzający przyjęcie przez nas spadku w postaci mieszkania. Na jego podstawie możemy złożyć wniosek o wpis własności do księgi wieczystej odziedziczonej przez nas nieruchomości. Wniosek taki składamy we właściwym sądzie rejonowym, prowadzącym księgi wieczyste.

Jeśli spadkobiercy nie zgadzają się ze sposobem oraz zakresem dziedziczenia lub nie są znani wszyscy spadkobiercy majątku, to konieczne jest skierowanie sprawy do sądu. Jego zadaniem będzie ustalenia kręgu spadkobierców oraz określenie wielkości udziałów. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania sąd wyda postanowienie, w którym stwierdzi nabycie spadku. Przy dużej liczbie zainteresowanych, konieczności złożenia oświadczeń przez każdego z nich oraz potrzebie przeprowadzania postępowania dowodowego sprawa sądowa może trwać nawet kilka lat.

Dopiero wydany przez sąd dokument będzie podstawą do zmiany własności w księdze wieczystej odziedziczonej nieruchomości, co ostatecznie potwierdzi przeniesienie praw do nieruchomości na spadkobiercę.

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcemy przyjąć spadku, to mamy 6 miesięcy na jego odrzucenie.

Wysokość podatku od spadku

Otrzymanie spadku może wiązać się z koniecznością zapłacenia podatku. Wszystko zależy od naszego pokrewieństwa ze spadkodawcą. Jeśli odziedziczymy mieszkanie po rodzicach, to będziemy zwolnieni z obowiązku odprowadzenia daniny, pod warunkiem że zgłosimy ten fakt do urzędu skarbowego. Podatku nie będą musieli płacić wszyscy spadkobiercy zaliczani do tzw. grupy 0 wyodrębnionej z I grupy podatkowej. Są nimi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

W innym przypadku podatek wyniesie od 3 do 20 proc. wartości odziedziczonego mieszkania w zależności od tego, do której grupy podatkowej będziemy się zaliczać i jaka będzie wartość majątku przekazanego w spadku

Dodaj komentarz